DIMKAT - PV System Installers

Προτάσεις Θέρμανσης χώρου και νερού οικονομικά

Αδειοδότηση, Μελέτη και Εγκατάσταση

Αδειοδοτηση, Μελετη και Εγκατασταση Φωτοβολταϊκων Συστηματων

Απαραίτητο στάδιο για την κατασκευή Φωτοβολταϊκών Συστημάτων είναι η μελέτη των πρακτικών κανόνων χωροθέτησης, οι τεχνικές, αλλά και οι τεχνικό-οικονομικές μελέτες. Η εγκατάσταση ενός Φ/Β πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να στοχεύει στη μέγιστη δυνατή απολαβή ενέργειας και κατά συνέπεια στο μέγιστο οικονομικό όφελος.

Η DIMKAT κατασκευαστική αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία αδειοδότησης, μέσα από την προετοιμασία του φακέλου και των εγγράφων που είναι απαραίτητα για την αδειοδότηση της εγκατάστασης ενός Φ/Β συστήματος και προτείνει τις βέλτιστες λύσεις για την πραγματοποίηση του έργου. Στόχος μέσα από μία σοβαρή μελέτη είναι να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, το οποίο με τη σειρά του θα γίνει μία προσοδοφόρα και αποδοτική επένδυση.

Τι περιλαμβάνει η μελέτη ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος;

Η DIMKAT Κατασκευαστική έχει πλήρης γνώση της τεχνολογίας των ηλιακών κελιών και των βασικών χαρακτηριστικών τους. Η ενεργειακή απολαβή κάθε Φ/Β εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κλιματολογικά δεδομένα του κάθε τόπου, καθώς και από τη θερμοκρασία του. Κατά την διάρκεια της ενεργειακής μελέτηςλαμβάνεται υπόψη η ακτινοβολία που θα πέφτει σε κάθε panel, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Για να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, κάθε panel πρέπει να έχει νότιο προσανατολισμό και συγκεκριμένη κλίση ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής, ώστε τα Φ/Β πλαίσια να εκμεταλλεύονται τη προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία.

Καθώς πολύ σημαντικός παράγοντας για την ενεργειακή απολαβή είναι η μη ύπαρξη σκίασης, τα Φ/Β είναι απαραίτητο να τοποθετούνται σε χώρο, όπου δεν υπάρχουν παρακείμενα εμπόδια. Η σκίαση δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στα φωτοβολταϊκά πλαίσια, καθώς προκαλεί παραγωγή χαμηλότερου ρεύματος και κατά συνέπεια λιγότερη ενέργεια. Η εταιρία μας διαθέτει ειδικό σύστημα απεικόνισης τοπίου το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα ακριβή προσδιορισμού όλων των μορφολογικών συνθηκών και ελέγχου του ορίζοντα που επηρεάζουν την προσπίπτουσα ακτινοβολία (δέντρα, βουνά, οικοδομήματα). Με ακριβή δεδομένα σχετικά με τον ορίζοντα μελετάτε καλά το σημείο εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος τόσο για σκίαση λόγω εμποδίων, όσο και για σκίαση λόγω κοντινής απόστασης των σειρών Φ/Β πλαισίων με προσομοίωση για όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Ένα ακόμα κομμάτι της μελέτης, το οποίο σχετίζεται με τους παραπάνω παράγοντες, είναι η επιλογή της στήριξης των Φ/Β πλαισίων είτε με σταθερές βάσεις, είτε με βάσεις παρακολούθησης πορείας του ήλιου (trackers) σε περιπτώσεις φωτοβολταϊκού πάρκου. Στη συνέχεια, γίνεται προσεκτική εκτίμηση και επιλογή του καταλληλότερου αντιστροφέα (Inverter), αφού όλη η παραγόμενη ενέργεια διοχετεύεται μέσω αυτού στο δίκτυο και αποτελεί το σημείο σημείο κλειδί κάθε έργου.

 

 

Γενικό πλάνο εγκατάστασης ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου, στην οποία περιλαμβάνεται η ενεργειακή μελέτη, η μελέτη χωροθέτησης του Φ/Β, ο σχεδιασμός καλωδιώσεων και βοηθητικών εγκαταστάσεων και η επιλογή των υλικών, ακολουθεί η κατασκευή του φωτοβολταϊκού.

Ειδικότερα σε περιπτώσεις φωτοβολταϊκών πάρκων, που αποτελεί την πιο απαιτητική περίπτωση, ξεκινάνε οι χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες, καθώς και οι εργασίες περίφραξης του γηπέδου (αγροτεμαχίου). Στη συνέχεια, γίνεται η τοποθέτηση των καλωδιώσεων που χρειάζονται, των γειώσεων, καθώς και της αντικεραυνικής προστασίας, η οποία αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εγκατάστασης. Μετά από το στάδιο αυτό, συναρμολογούνται και στερεώνονται οι βάσεις ανάλογα με τη μέθοδο που έχει επιλεγεί και τοποθετούνται τα Φ/Β πλαίσια και οι inverter. Έχοντας ετοιμάσει τη βασική υποδομή του έργου, τοποθετούνται οι πίνακες και γίνονται οι ανάλογες συνδέσεις. Παράλληλα, κατασκευάζεται το αλεξικέραυνο και οι βοηθητικές διατάξεις.

Οι εγκαταστάσεις αυτές, λόγω του μεγάλου μεγέθους και των ιδιαιτεροτήτων τους περιλαμβάνουν συστήματα τηλεμετρίας-τηλεπαρακολούθησης, καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων και συναγερμού. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται, πραγματοποιώντας διάφορες δοκιμές και τεχνικούς ελέγχους για την αποφυγή βλάβης ή ελαττώματος και παραδίδεται σε λειτουργία.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ανάλογα με το Φ/Β σύστημα που επιλέγει ο επενδυτής ( Οικιακά Φ/Β, Αυτόνομα Φ/Β, Φ/Β σε επαγγελματικές στέγες ή Φ/Β πάρκα) υπάρχει και η αντίστοιχη πορεία εγκατάστασης. Κάθε έργο αποτελεί για την εταιρία μας μία μοναδική περίπτωση και σκοπός μας είναι η παράδοση ενός αξιόλογου και υψηλής απόδοσης Φωτοβολταϊκού συστήματος.

Δείτε συγκεκριμένα: Αυτόνομα - Οικιακά - Βιομηχανικά - Πάρκα