DIMKAT - PV System Installers

Προτάσεις Θέρμανσης χώρου και νερού οικονομικά

Συντήρηση Φωτοβολταϊκων Συστημάτων

Για ποιους λογους να γινει συντηρηση των Φωτοβολταϊκων συστηματων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μια επένδυση, η οποία προσφέρει μακροχρόνια οφέλη και κέρδη. Όπως όλες οι επενδύσεις, έτσι και αυτή ενέχει την έννοια του ρίσκου, και στην συγκεκριμένη περίπτωση η μείωση αυτού είναι στο δικό σας χέρι. Για να μειωθεί το ρίσκο και να υπάρχει η μέγιστη δυνατή απόδοση είναι πολύ σημαντική η συντήρηση του φωτοβολταϊκού σας πάρκου. Οι λόγοι για την συντήρηση είναι αρκετοί και έχουν να κάνουν τόσο με την απόδοση όσο και με την εξασφάλιση της μακροβιότητας της επένδυσής σας.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Στον τομέα της απόδοσης, με την συντήρηση του φωτοβολταϊκού πάρκου από τα εξειδικευμένα συνεργεία της Dimkat, διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία, πράγμα το οποίο σημαίνει πως δεν υπάρχει περίοδος στην οποία το Φ/Β πάρκο να μένει ανενεργό. Αυτό επιτυγχάνεται με διαρκείς ελέγχους των δεδομένων που παρέχονται από τα συστήματα τηλεμετρίας ώστε να εντοπίζονται άμεσα τυχόν αποκλίσεις από τα επίπεδα κανονικής λειτουργίας. Τα συστήματα τηλεμετρίας δίνουν την δυνατότητα άμεσου εντοπισμού της τυχούσας βλάβης και κατ’ επέκταση την έγκαιρη επιδιόρθωσή της. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα της επένδυσης, καθώς με βάση τις νέες τεχνολογίες και τις εξελίξεις στον χώρο των Φ/Β, η Dimkat προσφέρει την συνεχή αναβάθμιση και βελτίωση του συστήματός σας με μοναδικό στόχο το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος για εσάς. Η απώλεια μόνο ενός inverter (17-25kWp) για οποιοδήποτε λόγο συνεπάγεται οικονομική απώλεια τουλάχιστον 50 ευρώ κάθε μέρα, ενώ η μειωμένη κατά 10% απόδοση του πάρκου μπορεί να οδηγήσει σε διαφυγόντα κέρδη ύψους 30.000 ευρώ ετησίως. Τα παραδείγματα αυτά καταδεικνύουν με τον πιο απλό τρόπο την σημασία, όπως και την αναγκαιότητα της πρόληψης, του εντοπισμού και της άμεσης επιδιόρθωση.

Όσον αφορά την μακροβιότητα της επένδυσης, αξίζει να σημειωθεί πως το 95% των βλαβών που προκύπτουν στα Φ/Β πάρκα προέρχεται από την έλλειψη ποιοτικής συντήρησης. Η συντήρηση μειώνει στην πράξη τις πιθανότητες μερικής ή και ολικής απώλεια της αρχικής επένδυσης, εξαιτίας ζημιών που μπορεί να προκύψουν. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να αμεληθεί η παράμετρος της ύπαρξης αγοραστή αναφορικά με το σύνολο της παραγωγής, γεγονός που προϋποθέτει την εύρυθμη λειτουργία του Φ/Β πάρκου. Στην ελληνική πραγματικότητα, ο αγοραστής αυτός είναι ο ανεξάρτητος διαχειριστής, ο οποίος με βάση την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 5 του ΦΕΚ 470 απαιτεί την συντήρηση από πιστοποιημένα συνεργεία, όπως αυτά της εταιρίας μας. Η προϋπόθεση αυτή υφίσταται και στις περιπτώσεις σύναψης ασφαλιστικού συμβολαίου καθώς οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος εφόσον η εγκατάσταση συμμορφώνεται στα διεθνή πρότυπα, συντηρείται από πιστοποιημένα συνεργεία και διαθέτει έγκυρη εγγύηση από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. Επιπρόσθετα ο τεχνικός έλεγχος στις παρελκόμενες εγκαταστάσεις ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, όπως το σύστημα ασφαλείας και το σύστημα κλειστής τηλεόρασης, αυξάνει την αξιοπιστία και τη μακροβιότητα των συστημάτων αυτών ώστε να καλύπτονται οι βασικές προϋποθέσεις που θέτουν από πλευράς τους οι ασφαλιστικές εταιρίες.

Συμπερασματικά, η συντήρηση του φωτοβολταϊκού πάρκου θεωρείται αναγκαία στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει η σωστή και εύρυθμη λειτουργία του. Άλλωστε δεν πρέπει να λησμονηθεί, πως η πρόληψη είναι πάντα προτιμότερη της θεραπείας οπότε καθίσταται σημαντική η προληπτική δράση. Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς αποτελεί μία μακροχρόνια επένδυση με αρκετά υψηλό IRR, ο οποίος μέσα από την συντήρησης γίνεται όσο το δυνατόν πιο σίγουρος, ενώ παράλληλα μειώνεται το ρίσκο και και οι απαιτήσεις για προσωπική ενασχόληση. Με αυτό το τρόπο το κέρδος μεγιστοποιείται, οι κίνδυνοι για αποτυχία ελαχιστοποιούνται και βεβαιώνεται η απόδοση της αρχικής επένδυσης.

Τα εξειδικευμένα και πιστοποιημένα συνεργεία, καθώς και όλο το προσωπικό της "Dimkat Κατασκευαστική", βρίσκονται συνεχώς στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή οικονομική προσφορά χρειάζεστε για τη συντήρηση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος.
Τηλ: 801 700 7797 & 22620 31476
Mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.