Στο πλαίσιο ανάπτυξης της διασύνδεσης Φ/Β συστημάτων υπήρξε ένταξη και των επαγγελματικών χώρων. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε στέγες βιοτεχνιών, βιομηχανιών, logistics κ.ο.κ. να εγκατασταθούν ΦΒ συστήματα, στα οποία η εγκατεστημένη ισχύς δεν έχει όριο.

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ισχύ έτσι έχουμε στέγες όπου η εγκαταστημένη ισχύς μπορεί να φτάνει την τάξη του MWp.

Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της επένδυσης σε σχέση με άλλες είναι:

 • Γρήγορη κι άμεση απόσβεση
 • 20 χρόνια εγγυημένο εισόδημα
 • Ετήσιο εισόδημα ανάλογο της επένδυσης
 • Συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2

H διαφοροποίηση με τα οικιακά συστήματα πέρα από την ισχύ, είναι η διαδικασία αδειοδότησης καθώς και υπογραφή σύμβασης αγοράς της kWh, όπου εκεί εμπλέκεται ο ΔΕΣΜΗΕ κι όχι η ΔΕΗ όπως στα οικιακά.

Ο Ήλιος δεν έχει ρεπό ποτέ, κάθε πρωί είναι στην ώρα του για να ανατείλει, να κάνει τον κύκλο του και να δύσει. Ακούραστος….

Βασικά Πλεονεκτήματα

 • Γρήγορη κι άμεση απόσβεση
 • 25 χρόνια εγγυημένο εισόδημα
 • Ετήσιο εισόδημα ως 8500€
 • Αύξηση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σας
 • Συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2

Για την εγκατάσταση φβ συστήματος τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες όπως επιβάλλουν οι τεχνικές οδηγίες του ISO 9001:2008. Μετά το ενδιαφέρον του μελλοντικού επενδυτή πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη στο χώρο εγκατάστασης για αυτοψία και συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χωροθέτηση και την ηλεκτρολογική μελέτη. Στη συνέχεια οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρείας μας, μελετούν τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν τη λύση με τη μέγιστη απόδοση. Η οικονομοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει το σχέδιο της εγκατάστασης, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και την απόδοση του συστήματος παρέχεται δωρεάν μαζί με την οικονομοτεχνική προσφορά μας.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με όλες τις Ελληνικές τράπεζες και μπορεί να σας προτείνει τον καλύτερο τρόπο χρηματοδότησης της επένδυσης σας.

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία σύνταξης του φακέλου και οτιδήποτε χρειάζεται για την κατάθεση του στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας, με την αξιοπιστία που συνοδεύει την DIMKAT Κατασκευαστική ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση του έργου, από τα τοπογραφικά σχέδια (αν απαιτούνται) μέχρι και την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Δικαιολογητικά:

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού επί κτιρίου ή στεγάστρου ισχύος μέχρι και 100 kW στο Δίκτυο ΧΤ απαιτούνται:

 1. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης εγκατάστασης (για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
 2. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης (γίνονται δεκτά και προσύμφωνα κυριότητας ή μίσθωσης)
 3. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης (Για ιδιόκτητο χώρο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και της οικοδομικής άδειας, ή συμβολαιογραφική πράξη αγοράς κτιρίου και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο. Για μισθωμένο χώρο το μισθωτήριο συμβόλαιο είτε σφραγισμένο από την αρμόδια ΔΟΥ,είτε από συμβολαιογράφο με το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο)
 4. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία

Για τη σύνδεση απαιτούνται:

 1. Αντίγραφο της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Παραγωγού και ΔΕΣΜΗΕ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως -20% της ονομαστικής τάσης, ενώ για την συχνότητα τα +/- 0,5 Hz καθώς επίσης και την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) σε ορισμένους χρόνους (απόζευξη του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα και επανάζευξη του μετά από τρία λεπτά). Επίσης θα αναφέρει το χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία σύνταξης του φακέλου και οτιδήποτε χρειάζεται για την κατάθεση του στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας, με την αξιοπιστία που συνοδεύει την DIMKAT Κατασκευαστική ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση του έργου, από τα τοπογραφικά σχέδια (αν απαιτούνται) μέχρι και την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Δικαιολογητικά:

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού επί κτιρίου ή στεγάστρου ισχύος άνω των 100 kW και έως 1 MW στο Δίκτυο ΜΤ απαιτούνται:

 1. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης εγκατάστασης (για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
 2. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης (γίνονται δεκτά και προσύμφωνα κυριότητας ή μίσθωσης)
 3. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης (Για ιδιόκτητο χώρο αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και της οικοδομικής άδειας, ή συμβολαιογραφική πράξη αγοράς κτιρίου και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο. Για μισθωμένο χώρο το μισθωτήριο συμβόλαιο είτε σφραγισμένο από την αρμόδια ΔΟΥ,είτε από συμβολαιογράφο με το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο)
 4. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, από την αρμόδια Πολεοδομική Yπηρεσία

Για τη σύνδεση απαιτούνται:

 1. Αντίγραφο της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Παραγωγού και ΔΕΣΜΗΕ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθμίσεις των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας του Αυτόματου Διακόπτη Διασύνδεσης (ΑΔΔ) σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ

Το εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό εγκαθιστούν το ΦΒ σύστημα σας κάνοντας τις κατάλληλες δοκιμές για την μέγιστη απόδοση του.

Η ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης εξαρτάται απο το μέγεθος της και τις ιδιαιτερότητες του χώρου υλοποίησης του έργου

Συντήρηση

Σε μεγάλα συστήματα η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να σας προτείνει τη σύναψη σύμβασης συντήρησης ,για αυτό άλλωστε κατά την εγκατάσταση τοποθετούνται συστήματα παρακολούθησης της ταχύτητας του ανέμου, της θερμοκρασίας του Φ/Β πάνελ σε αντιπαράθεση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τέλος της μέτρησης της έντασης της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας ανά m2 .

Τηλεμετρία

Δυνατότητα παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας κι απόδοσης του ΦΒ συστήματος σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν είστε. Ψηφιακή καταγραφή όλων των δεδομένων και συνεχή παρακολούθηση τυχόν αστοχιών για άμεση παρέμβαση και επιδιόρθωση. Με συνεχείς ελέγχους εξασφαλίζεται 100% η ορθή λειτουργία της εγκατάστασης και κατ’ επέκταση η απόδοση της επένδυσης