Ως Φωτοβολταϊκά πάρκα ορίζονται οι εγκαταστάσεις, ανεξαρτήτως ισχύος οι οποίες τοποθετούνται σε γήπεδα. Τεχνολογικά τα συστήματα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο βάσης που χρησιμοποιείται:

 • Σταθερά (Σταθερής Βάσης)
 • Με Trackers (Βάση με Ηλιακούς Ιχνηλάτες

Οι ηλιακοί ιχνηλάτες παρακολούθησης (trackers) αυξάνουν από 10% -40% την απόδοση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Ακολουθούν την πορεία του ήλιου, ώστε τα πάνελ εγκατεστημένα στα Trackers να παραμένουν κάθετα στην προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και να παράγουν την μέγιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια.

Η εταιρεία μας έχει εγκαταστήσει κι είναι στη διάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να επισκεφτείτε φ/β πάρκα και των δυο κατηγοριών.

Βασικά Πλεονεκτήματα

 • Γρήγορη κι άμεση απόσβεση
 • 25 χρόνια εγγυημένο εισόδημα
 • Ετήσιο εισόδημα ως 8500€
 • Αύξηση της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου σας
 • Συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2

Μετά το ενδιαφέρον του μελλοντικού επενδυτή πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη στο χώρο εγκατάστασης για αυτοψία και συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη χωροθέτηση και την ηλεκτρολογική μελέτη.

Στη συνέχεια οι έμπειροι μηχανικοί της εταιρείας μας, μελετούν τα διαθέσιμα στοιχεία και σχεδιάζουν τη λύση με τη μέγιστη απόδοση. Η οικονομοτεχνική μελέτη που περιλαμβάνει το σχέδιο της εγκατάστασης, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και την απόδοση του συστήματος παρέχεται δωρεάν μαζί με την οικονομική προσφορά μας.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με όλες τις Ελληνικές τράπεζες και μπορεί να σας προτείνει τον καλύτερο τρόπο χρηματοδότησης της επένδυσης σας.

Εγκατάσταση

Για την εγκατάσταση φβ συστήματος τηρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες όπως επιβάλλουν οι τεχνικές οδηγίες του ISO 9001:2008.

Το εκπαιδευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό εγκαθιστούν το ΦΒ σύστημα σας κάνοντας τις κατάλληλες δοκιμές για την μέγιστη απόδοση του.

Συντήρηση και Τηλεμετρία

Σε μεγάλα συστήματα η εταιρία μας προτείνει τη σύναψη σύμβασης συντήρησης και επίβλεψης της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού πάρκου. Για το λόγο αυτό άλλωστε κατά την εγκατάσταση τοποθετούνται συστήματα παρακολούθησης της ταχύτητας του ανέμου, της θερμοκρασίας του Φ/Β πάνελ σε αντιπαράθεση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τέλος της μέτρησης της έντασης της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας ανά m2 .

Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας κι απόδοσης του Φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να γίνεται και από εσάς σε όποιο μέρος του κόσμου κι αν είστε. Η ψηφιακή καταγραφή όλων των δεδομένων και η συνεχής παρακολούθηση τυχόν αστοχιών επιτρέπουν την άμεση παρέμβαση και επιδιόρθωση. Η DIMKAT με συνεχείς ελέγχους από το αρμόδιο τμήμα ελέγχου εξασφαλίζεται 100% η ορθή λειτουργία της εγκατάστασης και κατ’ επέκταση η απόδοση της επένδυσης

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία σύνταξης του φακέλου και οτιδήποτε χρειάζεται για την κατάθεση του στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας, με την αξιοπιστία που συνοδεύει την DIMKAT Κατασκευαστική ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση του έργου, από τα τοπογραφικά σχέδια (αν απαιτούνται) μέχρι και την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Δικαιολογητικά:

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού επί γηπέδου ισχύος μέχρι και 100 kW στο Δίκτυο ΧΤ απαιτούνται:

 1. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης και χάρτη ΓΥΣ 1:5000 με απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου (προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως)
 2. Μόνο για νομικά πρόσωπα ,επικυρωμένο αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε η σύσταση της εταιρείας (για ΑΕ ή ΕΠΕ) του καταστατικού, όπως καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του πρωτοδικείου (για ΟΕ ή ΕΕ)
 3. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης και το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο (γίνονται δεκτά και προσύμφωνα αγοράς ή μίσθωσης)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτηση του είναι αληθή.

Έγγραφα και στοιχεία προ της υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης

 1. Για εγκατάσταση του σταθμού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού, απαιτείται τίτλος κυριότητας (αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλάκειο) ή σε περίπτωση μη ιδιόκτητου χώρου απαιτείται τίτλος νόμιμης κατοχής (αντίγραφο του σφραγισμένου από τη ΔΟΥ ιδιωτικού συμφωνητικού μακροχρόνια μίσθωσης ) και αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του εκμισθωτή. Εναλλακτικά γίνονται δεκτά αντίγραφα της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης και του πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλάκειο.
 2. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.
 3. Βεβαίωση απαλλαγής από απόφαση ΕΠΟ, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας, ή απόφαση ΕΠΟ εφόσον έχει εκδοθεί

Έγγραφα και στοιχεία προ της σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο

 1. Αντίγραφο της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Παραγωγού και ΔΕΣΜΗΕ.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθμίσεις των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας του Αυτόματου Διακόπτη Διασύνδεσης (ΑΔΔ) σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία σύνταξης του φακέλου και οτιδήποτε χρειάζεται για την κατάθεση του στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας, με την αξιοπιστία που συνοδεύει την DIMKAT Κατασκευαστική ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση του έργου, από τα τοπογραφικά σχέδια (αν απαιτούνται) μέχρι και την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Δικαιολογητικά:

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού επί γηπέδου ισχύος άνω των 100 kW και έως 150 kW στο Δίκτυο ΜΤ απαιτούνται:

 1. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο για την περίπτωση αυτοπαραγωγού)
 2. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης 1:5000
 3. Τίτλος κυριότητας ή κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης (σε περίπτωση μίσθωσης, το μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ και αντίγραφο του τίτλου κυριότητας του ιδιοκτήτη)
 4. Έγγραφο εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εκδοθέν από τη ΡΑΕ
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι: α. ο σταθμός εξαιρείται από έκδοση απόφασης ΕΠΟ βάσει του Ν. 3851/2010, β. το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του σταθμού χαρακτηρίζεται/δεν χαρακτηρίζεται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, γ. όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή

Έγγραφα και στοιχεία προ της υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης

 1. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, από την αρμόδια Πολεοδομική Yπηρεσία.
 2. Βεβαίωση απαλλαγής από απόφαση ΕΠΟ, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας, ή απόφαση ΕΠΟ εφόσον έχει εκδοθεί

Έγγραφα και στοιχεία προ της σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο

 1. Αντίγραφο της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Παραγωγού και ΔΕΣΜΗΕ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθμίσεις των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας του Αυτόματου Διακόπτη Διασύνδεσης (ΑΔΔ) σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ

Αναλαμβάνουμε εμείς τη διαδικασία σύνταξης του φακέλου και οτιδήποτε χρειάζεται για την κατάθεση του στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι μηχανικοί της εταιρίας μας, με την αξιοπιστία που συνοδεύει την DIMKAT Κατασκευαστική ανταποκρίνονται σε κάθε απαίτηση του έργου, από τα τοπογραφικά σχέδια (αν απαιτούνται) μέχρι και την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Δικαιολογητικά:

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού επί γηπέδου ισχύος άνω των 100 kW και έως 500 kW στο Δίκτυο ΜΤ απαιτούνται:

 1. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης και χάρτη ΓΥΣ 1:5000 με απεικόνιση του πολυγώνου του γηπέδου (προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως)
 2. Τίτλος κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης και το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο (γίνονται δεκτά και προσύμφωνα αγοράς ή μίσθωσης)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αιτών να βεβαιώνει ότι: α. ο σταθμός εξαιρείται από έκδοση απόφασης ΕΠΟ βάσει του Ν. 3851/2010, β. το αγροτεμάχιο εγκατάστασης του σταθμού χαρακτηρίζεται/δεν χαρακτηρίζεται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, γ. όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή

Έγγραφα και στοιχεία προ της υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης

 1. Τίτλος κυριότητας του γηπέδου εγκατάστασης (συμβολαιογραφική πράξη και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο), ή νόμιμης κατοχής αυτού (το μισθωτήριο συμβόλαιο από συμβολαιογράφο συνοδευόμενο από το πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο), εφόσον δεν έχουν κατατεθεί κατά την αρχική αίτηση
 2. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού, από την αρμόδια Πολεοδομική Yπηρεσία
 3. Βεβαίωση απαλλαγής από απόφαση ΕΠΟ, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας

Έγγραφα και στοιχεία προ της σύνδεσης του σταθμού με το Δίκτυο

 1. Αντίγραφο της Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ Παραγωγού και ΔΕΣΜΗΕ
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένο μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθμίσεις των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας του Αυτόματου Διακόπτη Διασύνδεσης (ΑΔΔ) σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ