NET METERING

Τα συστήματα συμψηφισμού (Net Metering) αποτελούν μοναδική ευκαιρία τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικούς χώρους, ώστε να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα. Η εταιρία μας εξειδικεύεται στη μελέτη και εγκατάσταση «φωτοβολταϊκών σε στέγες», κατέχοντας εμπειρία πλέον των δέκα ετών. Η συνέπεια και η ακρίβεια των έμπειρων τεχνικών μας, αποτελούν εγγύηση για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεών μας. Ο διαρκής έλεγχος και η συντήρηση τους εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της επένδυσης τόσο του νοικοκυριού όσο και της επιχείρησης που το επιλέγει.

  • Πληροφορίες
  • Δικαίωμα Ένταξης
  • Κέρδος
  • Χρονικό Διάστημα
  • Τεχνικά Θέματα
  • Δικαιολογητικά

Τι είναι το net metering;

Με τον όρο net metering εννοούμε τον ενεργειακό συμψηφισμό παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω της αυτοπαραγωγής κι ιδιοκατανάλωσης από Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες). Με λίγα λόγια δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να καλύψει ένα ή ολόκληρο μέρος των ιδιοκαταναλώσεων, το οποίο πρακτικά σημαίνει την ουσιαστική απαλλαγή από τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. για 25 χρόνια (25 έτη σύμβαση σύνδεσης). Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.

Ποιά είναι η μέγιστη ισχύς και που μπορεί να εγκατασταθεί;

Η μέγιστη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος, στο διασυνδεδεμένο σύστημα, ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (≤ 0,5 x συμφωνημένη ισχύς παροχής ΔΕΗ σε kVA ), εφόσον η τιμή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου των 20 kWp. Σε καμία περίπτωση το σύστημα δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 500 kWp.

Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, το όριο ανέρχεται τα 10 kWp και στην Kρήτη τα 20 kWp, ή το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (≤ 0,5 x συμφωνημένη ισχύς παροχής ΔΕΗ σε kVA ), εφόσον η τιμή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου . Το ανώτατο όριο ορίζεται τα 50 kWp για την Κρήτη και τα 20 kWp για τα υπόλοιπα νησιά.

Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κτίριο ή έδαφος ή άλλης κατασκευής συμπεριλαμβανομένου αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικά-κτηνοτροφικά).

Ποιος έχει δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα net metering.;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητα τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) έχοντας διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Αφορά οικίες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, γεωτρήσεις, κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές μονάδες κι οποιαδήποτε εγκατάσταση τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα.

Τι γίνεται στην περίπτωση πολλών ιδιοκτησιών ή κοινόχρηστων χώρων;

Σε περίπτωση εγκατάστασης σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν οι κύριοι οριζοντίων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού από τους λοιπούς συνδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία των συνδιοκτητών, καθώς κι ότι κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.

Είμαι ενοικιαστής, μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα;

Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) που έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) έχοντας διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Άρα μπορεί ο ενοικιαστής να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Μα πληρώνω περισσότερο για τις άλλες χρεώσεις παρά για ρεύμα;

Μέσω του προγράμματος net metering προβλέπεται οι αυτοπαραγωγοί να επιβαρύνονται μόνο με χρέωση Υ.Κ.Ω. (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) για το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνουν και απαλλάσσονται από τη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για το τμήμα της ενέργειας που παράγουν οι ίδιοι. Πιο αναλυτικά για τα τρέχοντα τιμολόγια της ΔΕΗ ο συμψηφισμός θα γίνεται για τον οικιακό καταναλωτή περίπου στα 0,185 €/ kWh και τον εμπορικό στα 0,120-0,165 €/ kWh (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός, οπότε και να αυξηθεί η τιμή της kWh εμάς δε μας απασχολεί καθώς δεν εξισώνουμε χρήματα αλλά ενέργεια. Ανεβαίνοντας η τιμή της kWh η επένδυση μας γίνεται πιο συμφέρουσα.

Και ποιο είναι το χρονικό διάστημα του Προγράμματος αλλά κι η προβλεπόμενη διαδικασία πριν και μετά την ένταξη στο πρόγραμμα ;

Το χρονικό διάστημα ορίζεται από τη Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού μεταξύ αυτοπαραγωγού και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε.Η. κι οι υπόλοιπες εταιρείες προμήθειας ρεύματος) και είναι τα 25 έτη, με έναρξη την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Στην περίπτωση αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας συνάπτεται νέα σύμβαση για το υπολειπόμενο χρόνο των 25 ετών.

Η προβλεπόμενη διαδικασία είναι:

ΠΡΙΝ:
Αίτηση - Προσφορά Σύνδεσης - Σύμβαση Σύνδεσης - Σύμβαση Συμψηφισμού Κατά την αίτηση απαιτούνται κι έγγραφα από τον αντίστοιχο Μηχανικό. Βασική προϋπόθεση για την υπογραφή της σύμβασης είναι η πλήρης εξόφληση των τιμολογίων του προμηθευτή ενέργειας αλλά και η ύπαρξη ενεργού παροχής στο όνομα του αυτοπαραγωγού.

ΜΕΤΑ:
Ο συμψηφισμός της ενέργειας είναι ετήσιος, αλλά υποχρεούται ο καταναλωτής να αποπληρώνει τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς σε μηνιαία, διμηνιαία ή τετραμηνιαία βάση αναλόγως την εγκατάσταση και το τιμολόγιο.

Στον ετήσιο συμψηφισμό γίνεται η τελική εκκαθάριση. Στην περίπτωση που έχουμε παράγει λιγότερη ενέργεια απ’ ότι έχουμε καταναλώσει πληρώνουμε τη διαφορά, ενώ στην περίπτωση που έχουμε παράγει περισσότερη δεν υπάρχει αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση μετά την ετήσια εκκαθάριση τίποτα δε μεταφέρεται στο νέο έτος.

Ποια θα είναι η διάταξη της εγκατάστασης μου ;

Το φωτοβολταϊκό σύστημα δε θα έχει καμία διαφορά στα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, η διαφορά παρουσιάζεται στο μετρητικό σύστημα. Ο υφιστάμενος μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αντικαθίσταται με δυο μετρητές διπλής κατεύθυνσης-καταγραφής. Ο μετρητής 1 μετράει την παραγόμενη και καταναλισκόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύστημα κι ο μετρητής 2 την εισερχόμενη και εξερχόμενη από και προς το δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια.

Δεν υπάρχει χώρος στη σκεπή μου, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ;

Δίνεται η δυνατότητα να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά συστήματα στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων κι αυτών του πρωτογενούς τομέα, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.