ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Υπεύθυνος Κατασκευών

Η DIMKAT Construction μία ελληνική εταιρεία ανάληψης και υλοποίησης Ενεργειακών, Τηλεπικοινωνιακών & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων με κεντρικά γραφεία στη Μεταμόρφωση, που δραστηριοποιείται για περισσότερα από 11 χρόνια στον κλάδο της, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα Υπεύθυνο Κατασκευών.

Γενικά Καθήκοντα
Η θέση αναφέρεται στον Τεχνικό Διευθυντή με τις εξής αρμοδιότητες:

 • Είναι υπεύθυνος για τα έργα που του ανατίθενται, εγγυάται την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, επαληθεύοντας ότι οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς του κλάδου και πληρούν τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί για το έργο.
 • Είναι υπεύθυνος για το συντονισμό των κατασκευαστικών εργασιών διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την ασφάλεια, την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα τους
 • Είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και την παρακολούθηση της εφαρμογής του προϋπολογισμού
 • Είναι υπεύθυνος σχέσεων με τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη σύνδεση των έργων, με τους οποίους θα διασυνδέεται για την επίτευξη των στόχων του έργου.
 • Συνολική επίβλεψη και διαχείριση των έργων.
 • Εξασφάλιση της σωστής τήρησης πολιτικών που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγιεινή.
 • Διαχείριση του κόστους και της ποιότητας.
 • Συντονισμός ομάδων και προγραμματισμός ενεργειών.
 • Επίβλεψη και καθοδήγηση υπεργολάβων.
 • Δημιουργία αναφορών σε όλα τα στάδια του έργου.

Δεξιότητες

 • Οργάνωση, μεθοδικότητα & προσαρμοστικότητα
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης κρίσεων ακόμη και απομακρυσμένα
 • Διαχείριση απαιτητικών και άμεσων καταστάσεων
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Ομαδικότητα & αποτελεσματική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων
 • Δεξιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης χρόνου
 • Εργατικότητα, συνέπεια.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Σχολής Τεχνικής Κατεύθυνσης
 • Πολύ καλός χειρισμός σχετικών προγραμμάτων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις εταιρειών.

Παροχές

 • Ασφάλιση
 • Bonus
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης.

 

Σχέση εργασίας

 • Full time

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση [email protected]

Δήλωση ενδιαφέροντος